ad

Advertisement

Latest Notices


  • Councils - Food Waste Processing

   Ref: OS430223
   Posted on: Fri 05 Aug 2011

   LD1 5LG

   Prosesu Gwastraff Bwyd Gwahoddir tendrau i ddarparu gwasanaeth i drin gwastraff bwyd a gesglir ar wahân a fydd yn cael eu dosbarthu o ddepos y cyngor yng nghanolbarth a de’r sir. Bydd y contract yn cynnwys y cyfnod 1 Tachwedd 2011 hyd at 31 Hydref 2012 gydag estyniad posibl am 12 mis pellach. Gwahoddir ceisiadau gan Gontractwyr trwyddedig gyda phrofiad addas. I dderbyn y dogfennau tendro neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch Maggie Ballard ar 01597 826680 neu anfonwch e-bost waste.contracts@powys.gov.uk Y dyddiad cau i ddychwelyd tendrau sydd wedi’u cwblhau bydd 9 Medi 2011. Food Waste Processing Tenders are invited for providing a service to treat separately collected food waste which will be delivered from council depots in the mid and south of the county. The contract will cover the period 1st November 2011 to 31st October 2012 with a possible extension for a further 12 months. Applications are invited from suitably experienced and licenced Contractors. To receive the

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984

   Ref: OS430229
   Posted on: Fri 05 Aug 2011

   SY16

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council has made the following Traffic Regulation Orders Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen. I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0845 6076060. Alternative Routes, where applicable, will be signposted. Orders are as dated or until works complete. For further details contact 0845 6076060. Lleoliad/Location Effaith/Effect Rheswm/Reason Hyd/Duration B4568, Aberhafesb B4568, Aberhafesp Cau dros dro Temporary closure Adnewyddu’r prif bibellau dwˆr. Water main renewal 08/08/11 – 02/09/11 08/08/11 – 02/09/11

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS430245
   Posted on: Fri 05 Aug 2011

   SY15, SY16 and SY20

   Deddfau Cynllunio 1990 hoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Gwyro o’r Cynllun Datblygu Unedol: Machynlleth - Adeiladu 2 anheddle a gwaith cysylltiedig (amlinellol) ar Dir rhwng 14 a15 Ffordd Mynydd Griffiths. P/2011/0830 Gwaith sy’n effeithio ar Adeiladau Rhestredig: Tregynon - Hawl adeilad rhestredig ar gyfer gosod ffensys, rheiliau a gatiau newydd (Ôl-ganiatâd rhannol) yn Neuadd Gregynog. P/2011/0805 Gwaith sy’n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig: Y Drenewydd - Hawl adeilad rhestredig ar gyfer gosod arwyddion newydd a golau wrth Beiriant Arian Parod, gosod 3 uned gyddwysydd ar ddrychiad cefn gan gynnwys gwaith mewnol i ailaddurno yn 3 The Cross. P/2011/0812 Datblygiad sy’n effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth: Trefaldwyn - Gosod paneli ffotofoltaidd ar do sy’n wynebu’r de yn 20 Chirbury Gate. P/2011/0818 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo: Llanymynech - Ad

  • Notice to the Pursuant Trustee - Pursuant to the Trustee Act 1925

   Ref: MT458521
   Posted on: Fri 05 Aug 2011

   LL13 9RR

   Pursuant to the Trustee Act 1925

  • Legal Notices - .

   Ref: MT458371
   Posted on: Fri 05 Aug 2011

   .

   .

Featured Businesses

View all adverts