ad

Advertisement

Latest Notices


  • Local Government - Welsh Government

   Ref: OS430313
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   SY20

   Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print bras gan Lywodraeth Cymru, Trafnidiaeth, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caerswˆ s i Fachynlleth (Yr A489) Troetffordd/Ffordd Feiciau Gyfun) 201- Prynu Tir yn Orfodol ym Mhenegoes yn Sir Powys HYSBYSIR DRWY HYN bod Gweinidogion Cymru wedi paratoi’r canlynol ar ffurf ddrafft “Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caerswˆ s i Fachynlleth (yr A489) Troetffordd/ Ffordd Feiciau Gyfun) 201-” o dan Adran 239 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac o dan adran 2 o Ddeddf Caffael Tir 1981, a pharagraff 1(1) (b), (3) a (4) o Ran 1 o Atodlen 2 iddi. Mae Gweinidogion Cymru ar fin gwneud y Gorchymyn hwn ac os caiff y Gorchymyn ei wneud bydd yn eu hawdurdodi i brynu'r tir a ddisgrifir isod yn orfodol at ddibenion: (a) adeiladu troetffordd/ ffordd feiciau gyfun yng Nghymuned Penegoes yn Sir Powys; (b) defnydd gan Weinidogion Cymru yn gysylltiedig â gwneud y gwaith a grybwyllir uchod. Gellir gwe

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS430389
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   SY18, SY21 and SY20 and SY22

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Ceisiadau cynllunio: Gwyro o’r Cynllun Datblygu Unedol: Cegidfa – Codi annedd newydd ac ehangu’r cwrtil preswyl ym Myngalo Trem-y-garth, Groesllwyd. P/2011/0876 Datblygiad sy’n effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth: Machynlleth – Newid defnydd hen swyddfa yn siop (A1), hen weithdy yn warws ategol a hen storfa yn swyddfa ac ystafell staff, codi ffens balisâd ddu, ychwanegu toiledau, gosod unedau trin awyr ar y to a chladin ar waliau allanol yr hen weithdy, ynghyd â dymchwel yr hen doiledau a’r storfa olew, a chodi cyntedd (ôl-weithredol) yn Station Garage, Heol y Doll. P/2011/0851 Llanidloes – Adeiladu balconi yn 7, Heol Penygraig. P/2011/0864 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo: Foel – Newid defnydd rhan o adeilad o ddefnydd diwydiannol ysgafn (B1) i ddefnydd unigryw sy’n gysylltiedig â gwerthu cerbydau a

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984

   Ref: OS430391
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   SY10

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council has made the following Traffic Regulation Orders Lleoliad/Location Effaith/Effect Rheswm/Reason Hyd/Duration B4580, Pont Glantanat Uchaf B4580, Glantanat Uchaf Bridge Cau dros dro Temporary closure Gwaith trwsio’r bont Bridge repair works 15/08/11– 02/09/11 Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol. Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen. I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0845 6076060. Alternative Routes, where applicable, will be signposted. Orders are as dated or until works complete. For further details contact 0845 6076060.

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulations Act 1984 Section 14(1)

   Ref: OS430392
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   LD1 to LD6

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984: Adran 14(1) Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1) I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0845 6076060. For further details contact 0845 6076060. Lleoliad / Location Effaith / Effect Rheswm / Reason Hyd / Duration Ffordd arall / Alternative route U1742 Middleton Lane, Llandrindod Cau dros dro / Temporary closure Cynnal a Chadw yr Adeilad / Building Maintenance 09/09/11 – 17/11/11 Bydd arwyddion wedi’u gosod / Will be signposted C1216 Pont Penrhiw Ger Rhayader / Penrhiw Bridge Nr Rhayader Cau dros dro / Temporary closure Ailddecio’r Bont / Bridge Redecking 09/09/11 – 10/10/11 Bydd arwyddion wedi’u gosod / Will be signposted

  • Licensing Acts - Licensing Act 2003

   Ref: OS430404
   Posted on: Fri 12 Aug 2011

   SY15 6RS

   LICENSING ACT 2003 NOTICE OF APPLICATION TO VARY A PREMISES LICENCE Name of Applicant: Nags Head Hotel Ltd. Name and address of premises:The Nags Head, Garthmyl, Montgomery. Address of Licensing Authority: The Licensing Officer, Powys County Council, Community Services Group Directorate, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS. Representations about this application must be made in writing to the Licensing Authority at the address above by: 01/09/2011. Nature of Variation ADDITION OF REGULATED ENTERTAINMENT INCLUDING LIVE & RECORDED MUSIC INSIDE & OUTSIDE THE PREMISES Monday to Sunday 10.00 to 00.00 New Year's Eve 10.00 to 01.00 Signed: E. Campbell (Applicant) Date: 10/08/2011 It is an offence to knowingly or recklessly make a false statement in connection with an application. The maximum fine on conviction is (£5,000).

Featured Businesses

View all adverts