ad

Advertisement

Latest Notices


  • Marriage Act - NOTICE

   Ref: RH473560
   Posted on: Fri 13 Jan 2012

   LL77 7TW

   CYNGOR SIR YNYS MON GWASANAETH COFTRESTRU YNYS MON DEDDF PRIODASAU 1949 & DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004 Rhoddir yna rybudd fod Cyngor Sir Ynys Môn wedi derbyn cais gan - Clarenco LLP Parc Busnes Stokenchurch, Stokenchurch HP14 3FE am drwydded sy’n gyfredol i bwrpas cynnal seremoniau priodas sifil a partneriaethau sifil yn Plas Rhianfa,Glyn Garth, Porthaethwy Ynys Môn Gwahoddir unrhyw un sydd yn gwrthwynebu trwyddedu’r eiddo hwn i hysbysu’r Prif Swyddog Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor yn hynny trwy lythyr, ac i gyflwyno rhesymau pam o fewn 21 diwrnod i ddyddiad y rhybudd hwn. ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL ANGLESEY REGISTRATION SERVICE MARRIAGE ACT 1949 & CIVIL PARTNERSHIP ACT 2004 A notice is hereby given that the Isle of Anglesey County Council has received an Application from Clarenco LLP, Stokenchurch Business Park, Stokenchurch HP14 3FE for a license for the purpose of conducting civil wedding & partnership ceremonies at Plas Rhianfa, Glyn Garth, Menai Br

  • Planning Applications - NOTICE

   Ref: RH473494
   Posted on: Wed 11 Jan 2012

   LL16 3RJ

   RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995 Rhybudd yn dilyn Erthygl 8 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod. DA/PF/MD - Rhif Cais 13/2011/1276 - Canolfan Pool Park, Pool Park, Rhuthun - Ailddatblygiad i ddarparu pentref gofal yn cynnwys cartref nyrsio 38-ystafell wely o fewn y prif dy, adnewyddu’r adeiladau presennol i ddarparu 6 annedd, dymchwel yr hen dy boeler a’r capel. Darparu 62 rhandy ac annedd o fewn y tir fel datblygiad galluogi, ynghyd darparu gwasanaethau a chyfleusterau newydd ac adnewyddu’r tir. LB - Rhif Cais 13/2011/1277 - Canolfan Pool Park, Pool Park, Rhuthun - Cais caniatad adeilad rhestredig i ailddatblygiad i ddarparu pentref gofal yn cynnwys cartref nyrsio 38- ystafell wely o fewn y prif dy, adnewyddu’r adeiladau presennol i ddarparu 6 annedd, dymchwel yr hen dy boeler

  • Road Traffic Regulations - NOTICE

   Ref: RH473552
   Posted on: Wed 11 Jan 2012

   LL16

   HYSBYSIAD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH BRYN RHYDD, RHUTHUN HYSBYSIAD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu yn ddim cynt na 7 diwrnod o Ionawr 12fed 2012 gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r hyd hwnnw o Fryn Rhydd Rhuthun yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan. Y rheswm am y cau yw hwyluso gwaith ail-wynebu gan Gyngor Sir Ddinbych - Cynnal. Y llwybr gwahanol fydd ar gael i draffig fydd ar hyd Lôn Speriol Uchaf, Bryn Rhydd ac Erw Goch a bydd ag arwyddion i'r perwyl hwnnw. Fe gynhelir mynediad i gerddwyr drwy gydol cyfnod y cau. Fe ddaw'r Gorchymyn i rym ar Ionawr 30ain 2012 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd gwblhau'r gwaith pa un bynnag yw'r cynharaf. Rhagwelir y cymer y gwaith oddeutu pythefnos i'w gwblhau. Dyddiedig y 12fed o Ionawr 2012. Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y S

  • Road Traffic Regulations - NOTICE

   Ref: RH473553
   Posted on: Wed 11 Jan 2012

   LL16

   HYSBYSIAD I ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DOSBARTH III LLANFERRES - MAESHAFN HYSBYSIAD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 Mae Cyngor Sir Ddinbych y bwriadu yn ddim cynt na 7 diwrnod o Ionawr 12fed 2012 gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r hyd hwnnw o ffordd Dosbarth III sy'n ymestyn o'r A494 Llanferres i Faeshafn yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan. Y rheswm am y cau yw hwyluos gwaith ailwynebu gan Gyngor Sir Ddinbych - Cynnal. Y llwybr gwahanol a fydd ar gael i draffig fydd ar hyd yr A494, Maeshafn i'r A494 ffin y sir a Maeshafn, a bydd arwyddion wedi eu gosod i'r perwyl hwnnw. Fe gynhelir mynediad i gerddwyr drwy gydol cyfnod y cau. Fe ddaw'r Gorchymyn i rym ar Ionawr 30ain 2012 a bydd yn dal mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd gwblhau'r gwaith pa un bynnag fydd y cynharaf. Rhagwelir y cymer y gwaith oddeutu 3 wythnos i'w gwblhau. Dyddiedig y 26ain o Ionawr 2012. Gary Will

  • Licensing Acts - NOTICE

   Ref: RH473381
   Posted on: Wed 11 Jan 2012

   LL

   PUBLIC NOTICE LICENSING ACT 2003 To whom it may concern: I P. Prasad do hereby give notice that I have applied to the Licensing Authority of Conwy County Borough Council for the variation of our Premises Licence for the premises known as The Regency Royal Hotel, Llandudno The application is to extend licensing hours to 3am and installation of a bar. Any person wishing to make representations to this application may do so by writing to the Head of Licensing Services, Civic Offices, Colwyn Bay, LL29 8AR, no more than 28 days after the date of this notice below. A copy of the application can be viewed at the Licensing Authority's address during normal office hours. It is an offence knowingly or recklessly to make a false statement in connection with this application, the maximum fine on summary conviction being £5000. Signed: P Prasad Dated: 11th January

Featured Businesses

 • Ableworld UK Ltd
  Ableworld sell Mobility Products and Mobility Aids online and Instore and we give the best advice on all Mobility Products and Mobility Aids in the UK.
  View website »
 • Welch & Phillips Ltd
  Building Contractors, repairs, renovations, grant works. Over 40 years experience
  View website »
 • Border Window Repair Co
  We supply & install Replacement windows, doors, patio doors and conservatories, with a wide range of designs & colours. All with a 10 year back guarantee. PVCu, hardwood & aluminium.
  More »
 • Peter Francis
  Landscaping, fencing, decking, pergolas, brickwork, block paving, tree work, garden tidy, lawns & hedges, rubbish removed (household & garden)
  More »
View all adverts