ad

Advertisement

Latest Notices


  • Planning Applications - Planing Acts 1990

   Ref: OS426694
   Posted on: Sat 26 Mar 2011

   SY21 7AS

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Ceisidau Cynllunio: Machynlleth – Codi 12 annedd, creu mynedfa i gerbydau a gwaith cysylltiedig (amlinellol) ar Dir yn Old Dyfi Yard, Comins Coch. P2011 0284 Gwaith yn effeithio ar Adeiladau Rhestredig: Aberbechan, Ger y Drenewydd – Caniatâd adeilad rhestredig i wneud gwaith adfer i’r bont ym Mhont Cilgwrgan. P/2011/0296 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon llythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod cyn pen cyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau gyda diwrnod cyhoeddi’r hysbysiad hwn. 24 Mawrth 2011 Lesley Kirkpatrick, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng SY21 7AS Planning Acts 1990 Notice is hereby given that the following applications have been received by the Council: Planning applications: Machynlleth – Erection of 12 dwellings, formatio

  • Applications for Marriage Licences - Marriage Act 1949 - Civil Partnership Act 2004

   Ref: OS426695
   Posted on: Sat 26 Mar 2011

   LD1 5LG

   Deddf Priodasau 1949 – Deddf Partneriaethau Sifil 2004 Hysbysir drwy hyn fod Presteigne Shire Hall Museum Trust Ltd o Lety’r Barnwr, Broad Street, Llanandras, Powys wedi gwneud cais i Lety’r Barnwr, Broad Street, Llanandras, Powys gael ei gymeradwyo fel man cynnal Priodasau yn rhinwedd Adran 26(1) (bb) o’r Ddeddf Priodasau 1949 a Phartneriaethau Sifil yn unol a Deddf Partneriaethau Sifil 2004. Gellir archwilio’r cynllun sy’n amgaeëdig gyda’r cais yn Swyddfeydd yr Uwch Gofrestrydd, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys yn ystod oriau swyddfa. Gall unrhyw berson sy’n dymuno gwrthwynebu’r cais am gymeradwyaeth wneud hynny’n ysgrifenedig gyda’r rhesymau dros wrthwynebu, oddi fewn un diwrnod ar hugain o 25 Mawrth 2011 a dylent wneud y gwrthwynebiad i’r Swyddog Cofrestru Priodol, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys LD1 5LG. Dyddiedig y 25 Mawrth 2011 J Patterson, Swyddog Cofrestru Priodol, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys LD1 5LG Marriage Act 1949 – Civil Partnership Act 2004 Take

  • Notice to the Pursuant Trustee - Notice Pursuant to the Trustee Act 1925

   Ref: OS426712
   Posted on: Sat 26 Mar 2011

   1

   1

  • Legal Notices - .

   Ref: WP422940
   Posted on: Sat 26 Mar 2011

   .

   .

  • Legal Notices - .

   Ref: MT451385
   Posted on: Sat 26 Mar 2011

   .

   .

Featured Businesses

View all adverts